موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

منظور از کاربرد در صنعت چیست ؟ | موسسه پلکان

اختراع

صنعتی

اختراعات
منظور از کاربرد در صنعت چیست ؟

 

منظور از کاربرد در صنعت چیست ؟

 

بمنظور اینکه یک اختراع قابل ثبت باشد، باید بتوان آنرا در صنعت یا برای مقاصد تجاری استفاده کرد. این اختراع نمی­تواند صرفا یک پدیده نظری مفید باشد و باید برخی از فوائد عملی را نیز ارائه دهد. واژه «صنعتی» در اینجا به معنی گسترده آن است و هر چیزی که صرفا فعالیتی فکری یا زیبا شناختی باشد را دربرنمی­گیرد و برای مثال، شامل کشاورزی است. در برخی کشورها، بجای کاربرد صنعتی، مصرف معیار است. شرط مصرف برای اختراعات مربوط به تواتر ژنتیک اهمیت ویژه­ای پیدا کرده­است، چون ممکن است مصرف آنها هنگام تسلیم تقاضانامه شناخته شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۲