موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع یک ابداع | موسسه پلکان

حق اختراع

اختراعات
ثبت اختراع یک ابداع

 

ثبت اختراع یک ابداع 


مسائل ویژه ای که مبدع با آن روبه رو می شود، عبارتند از:

1- چه زمانی باید تقاضانامه ی اول را تسلیم کند؟

2- چگونه از ابداعات اضافی (توسعه یافته) بعد از تقاضانامه ی اول حمایت می شود؟ 

3- چگونه باید فرآیند تحقیق و توسعه را با محدودیت های مالی و حقوقی ناشی از مقررات و کمبود منابع، تنظیم کرد؟

 

ثبت اختراع -اداره ثبت اختراع

 

چنین خط مشی ای، پلی میان شکاف فنون (خط مشی) کوتاه مدت برای تقاضانامه های منرد و عوض های (پاداش) بلند مدت تری مانند این که آیا مجوز بهره برداری به خارج از موسسه خود متقاضی داده شود و یا درون سازمان موجود متقاضی، استفاده شود یا اینکه یک شرکت مستقل به وجود آید، ایجاد می کند. 


الف- چه زمانی باید تقاضانامه ی اول را تسلیم کند؟
برای به حداقل رساندن خطر از دست رفتن ابداع به وسیله انتشار یا
حق اختراع دیگر، تقاضانامه ی اولیه باید هرچه سریع تر تکمیل شود؛ حتی تاخیر یک روزه ممکن است ابداع را به رقیب واگذار نماید. 
غیر از وظیفه نوشتن تقاضانامه به شیوه ی مخصوص، متقاضی باید سعی کند تقاضانامه را در سریعترین زمان ممکن یعنی زمانی که اجرای آن امکان پذیر شد – معیاری در حقوق
اختراع آمریکا که به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد – تسلیم کند. 
همان گونه که قبلا بیان شد شرط افشای کافی میان کشور ها و مراجع متفاوت است، اما یک وکیل اختراع باید قادر باشدزمان مناسب برای تسلیم تقاضا نامه را پیشنهاد کند . به عنوان یک قاعده ی کلی باید گفت زود اقدام کردن، بهتر از دیر اقدام کردن است. در برابر خطر تصاحب ابداع از سوی رقیب از سوی رقیب، هیچ چاره ای جز این وجود ندارد. 
دلیل اساسی اقدام سریع این است که خطر از دست دادن قدرت حمایت ابداع، با مزایایی که از تاخیر تقاضانامه ی اول ه دست می آید، برابر نیست. ممکن است شرایط به گونه ای باشد که خطر تسلیم تقاضانامه با تاخیر، موجه باشد اما به عنوان یک قاعده کلی، تسلیم سریع تقاضانامه و سازگار نمودن و انعطاف خط مشی متقاعب به روز تسلیم تقاضانامه به نظر می رسد که توصیه ی خوبی باشد. تسلیم سریع تقاضانامه  و سازگاری و انعطاف بعدی خط مشی با توجه به روز تسلیم تقاضانامه، توصیه ی خوبی به نظر می رسد. 

بخش دوم: ادعای حق تقدم تحت کنوانسیون پاریس

بخش سوم: اعراض (ترک) تقاضانامه

 

ادامه دارد ....

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴